Toelating en aanmelding

Toelatingscriteria

Een therapeut van de LVNG heeft een afgeronde natuurgeneeskundige beroepsopleiding op hbo-niveau die geaccrediteerd is door een erkend accreditatie-instituut. Bovendien heeft hij een diploma Medische Basiskenis op hbo-niveau dat voldoet aan de eindtermen van PLATO. De LVNG is een vereniging van natuurgeneeskundigen in de brede zin des woords. Dat betekent dat ook artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten etc lid kunnen worden als zij naast hun beroepsopleiding voldoen aan de toelatingscriteria van de LVNG.

Een student in het laatste jaar van zijn/haar (op hbo-niveau geaccrediteerde) beroepsopleiding in de natuurgeneeskunde kan student-lid worden bij de LVNG. Hiertoe dient hij/zij een bewijs van inschrijving aan het (geaccrediteerde) opleidingsinstituut te overleggen. Daarnaast dient de student zich ook aan te sluiten bij TCZ en bij voorkeur ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Na het behalen van het diploma kan de student een toelatingsgesprek aanvragen om volwaardig therapeut-lid van de LVNG te worden.

 

Iedere therapeut dient de juiste, dienstverlenende instelling te hebben om zijn cliënten adequaat te kunnen helpen. Daarnaast worden nog andere criteria gehanteerd:

Praktijkvoering:

 • het voldoen aan de eisen ten aanzien van de praktijkinrichting;
 • het afgesloten hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • het gaan bijhouden van een goede administratie en een correcte cliënten-registratie.

Beroepsethiek en Vakinhoud:

 • de therapeut onderschrijft de beroepscode en de beroepsvisie van de LVNG als richtlijn voor zijn handelen;
 • de therapeut past de bij zijn beroep horende technieken en methoden toe op zorgvuldige en voor de cliënt respectvolle wijze;
 • de therapeut blijft op de hoogte van medische en wetenschappelijke ontwikkelingen op zijn vakgebied;
 • de therapeut is zich bewust van de grenzen van zijn kennis en kunde en zal naar andere hulpverleners verwijzen als dat ik het belang van de cliënt is;
 • de therapeut behandelt de klacht vanuit een holistische visie; de behandeling kan curatief, preventief en/of palliatief zijn.

Ten slotte moet de therapeut iedere vijf jaar een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Voor nieuwe leden geldt dat deze VOG bij het overleggen niet ouder mag zijn dan drie maanden.

Aanmeldingsprocedure

Wat moet u doen als u zich bij de LVNG wilt aansluiten? (alleen voor therapeut-leden)
U kunt enkel een lidmaatschap aanvragen wanneer uw opleiding geaccrediteerd is.

 1. U vult het formulier in onder 'Lid worden?'
 2. U uploadt een korte CV.
 3. Als bijlage sluit u kopieën van eventuele diploma's, getuigschriften, oorkonden of andere blijken van bekwaamheid in, evenals een pasfoto. Deze pasfoto worden gebruikt voor in het LVNG archief.
 4. U stuurt foto's van uw praktijkruimte mee.
 5. U stuurt één casus mee.

Studentleden vullen het formulier in, uploaden een kort CV en sluiten in de bijlage een kopie van het inschrijvingsbewijs aan hun opleiding in, evenals een pasfoto.

U ontvangt binnen drie tot vijf weken bericht over de verdere verwerking van uw aanvraag. U krijgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken van tevoren, bericht wanneer het gesprek met de toetsingscommissie zal plaatsvinden. Deze commissie komt 3 keer per jaar bijeen. Voor het gesprek met de toetsingscommissie dient u het entreegeld  (€150,-) te hebben voldaan. Uiterlijk vier weken na het gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over uw toelating.